Utada Net.com Forum Index
   General Discussion
  ASCII Art

 

 Bottom   Previous Topic   Next Topic
 •  Topic options
Poster Thread
ASCII Art
Administrator
Joined: 2004/3/2
A/S/L
Posts: 1466
                                                  
                                                  
                    ;;ffttiiDDttttjjffjj;;                   
                 ;;ffttttffttiiLLffDDWWKKLLjjffff                 
              ;;GGDDii..     ..GGKKWW##WWKKii,,jjGGff              
             ffLLLLii        iiGG########GGii ffGGffii            
           ffLL;;           ;;iiKK##########ff  ;;jjffii          
          iiGGii           iiDDKKWW##########KK..   GGGG          
        iifftt         ....LLKK####################WWGG....;;..DDGG        
  ffGGffLLLLLL##GGGGGGGGtt;;ttGGWW##KKttttttttttttttttttDD################DD;; iiGG       
  iijjffLL####WWLLffttffffffDDWW######DDGGLLff ..ttLLDDWW################KKff  GG;;      
      ####EE  ;;;;iittffttttDDKK########..ttKK####################KKiiDDGG;; LLii     
     ii####EE  .. ......  ;;iiGGWW####;;jjWW####################WW;;DDWWtt ttLL     
    jjKK####DD           ;;LL####;;LL########################iiEE##WW.. ;;ff    
    GGGG####DD           iiGG####iiGG##KK####################iiEE####;;  LLii   
   iiii;;####DD           iitt####iiDD##LLWW##################iiEE####;;  ;;ff   
   ff..;;####DD           ttLL####ttKKWWffKK####KKKK######WWWWiiEE####ii.. ..LL   
  jjLL ..####DD          ;;ffKK####ttKK##LLWW##WWWWDDGGWWLL####iiEE##EE::ff.. ..ff  
  DDii ..####DD          ..WW######jjWW##LLWW##LLKKEEGGKKtt####iiEEDDLLttff..  DDLL 
  LL.. ..####GG          ii########jjWW##ffKKEEttWWKKLLWWffWWWWiiGGLLttiiff..  ffjj 
 ;;ii  ..####GG         ;;GG########jjWW##KKKK####WWWWKK####KKWWKKKK##WWii;;..  ..LL 
 ff..  ..####GG         ttDDWWDD####ttWW################################tt    ..ff 
 tt   ..####GG         iiDDffGG####tt..;;;;..GG####################GGjjLLKKKKEEDDLLGG 
 tt   ..####GG         iiGGjjKK####ttLLii  iiKK####################WWjjKK##GGtt..ttii
jjDD   ..####GG         ;;iiGG######ii####ii  ..WW####################..GG##tt  ;;LL
LLEE   ..####DD         ;;;;########ii####LL..  iiKK################WW LL##;;  ..jj
LLEE   ..####DD         ..ii########ii####LL;;:: ..jj################KK LL##;;  ..jj
LLKK    WW##KK         ..GG########ii####LLttEEii  GG##############GG LL##..  ..jj
ffEE    EE##KK         iiEE######KKjj####LLtt##GG  ii##############LL ffWW..  ;;ff
 tt    jjWW##..        ttWW####KKiiWW####GGtt####LL.. LLWWLLiiiittii.. ttWW..  iiff
 tt    ;;GG##ii        LL######ff;;######GGtt####KKtt ;;LL;;      ttKK   tt;;
 jj..    ..GG##DD..      GG##DDttLLWW######GGtt########;;  LLGG,,    ttKK   jj 
 ;;;;     ;;WW##LLii..    LLGGttiiWW########GGtt########LL  ttKKGGtt..  iiEE  ..ff 
  LL..      ..LLGGDDEEDDDDDDttttttKK##########LLii##########tt.. ::####WWEE;;iiEE  tttt 
  LLtt              ttjjiiKK##########LLii############GG  ttKK####iiiiEE  EEff 
  jjff              ttttttKK##########LLii############WW.. ..jj####..iiEE  GG;; 
   ff..             ffttff############LL;;##############KKtt  GGDD iiEE tt   
   ff;;             ffiiLL############LL;;################GG  iitt iiEE,,GG   
    EEtt            .. GG############ff;;############LL####LL....ff;;iiDDGGjj   
    GGLL              DD############ff..############LL####WWtt ttLLiiEEGG;;   
     iitt             KK############jj ##WWKKKKKKEEjjDDEE####;; DDGGWW     
      GG;;            WW############jj WWGGKKWWLLWWLLWW######LL..LL##WW     
      iiGG::          ii##############tt DDttWW######LL##########EEtt####     
        GG;;        ..GG##############ii EEKKLLEEWW##DDDDEE########ff####     
        ;;GG;;       ;;GG##############ii GG##KKKK######KKWW######EE ####     
         ;;fftt,,     ;;DD########ffiiiiiiiiiittiiiiEE############ii  iiDD     
           LLGG..    iiKK########EEEEKKKKKKKKKKEEDDWW########KKff    ;;     
             GGGG;;.. LLWW################################DDff            
             iiLLffff;;ffWW############################EELL;;             
                 LLLLWW######################EELLii                
                      ffLLffffffff;;                     
                                                  
         ;;WW##################################LL.... ii..      ::         
        ttWW######################################LL,,..::;;      ::         
       LL############################################DD....ii     ..,,         
      tt################################################jj..;;    ..::;;         
    ,,DD##########WW######################################LL::ii    ,,jj::         
    DD##########WWWWWWWW##################################WWtttt   ..jjtt          
   ii##########WWWWWWWW######################################DDjj....;;LLjj::          
  ff########WWWWWWWWWW####################WWEEDDGGGGDDEEWW######WWLLLLGGjjii..          
 iiWW########WWWWWWWW##############WWDDfftt;;,,;;;;iijjLLDDWW######EELLii..            
..DD########WWWW####WWWW##########DD;;,,;;,,,,,,;;;;;;iittffLL######EEjj..             
GG########WW####################DDtttt;;,,,,,,,,;;;;;;;;iijjff########DDjj..            
WW##################WWWWWW####DDttttjjfftt,,,,,,,,,,;;;;iijjjjWW######GGGG..            
################WWWWDDEE####DD,,......,,jjGGii,,,,,,;;;;iijjjjWW######KKtt..            
############WWWWWWDDLL####WW,,::,,,,;;,,,,ttGG,,,,,,,,;;iijjjjEE########tt..            
########WWWWWW##DDjj####WWii,,ffDDDDfftt;;,,,,,,,,,,,,ttttiijjDD########LL..            
####WWWWWW####WWjjDD##WWtt::,,GGDDWWWWDDff;;::::,,,,ttEEEEDDffDD########DD             
##WWWWWW######EEDD####jj::::,,;;jjDDGGiiDD;;::::;;;;;;;;ttffDDDD##########,,            
WWWW######WW##WWWWWWff,,::::::::::,,;;jjjj,,::,,ii;;,,;;iittttWW########WW....           
##########EEWWWWWWWW,,,,::::::::::,,,,,,,,,,,,,,tt;;ffLLffffttWW########WW             
########GGffWWEE##GG,,,,:::: ::::::::,,,,,,,,;;ttjjWWWWDDDDtt##########WW             
WW####WWttDDWWWWWWtt,,,,::::  ::::::::::,,,,;;tt;;jjGGLLWWff##########WW             
######jjLLEEDDDDff;;,,::::::  ::::::::,,;;;;;;tt,,;;;;jjffff##########WW             
######WWffjjDDff;;,,,,::::::  ::::,,,,;;,,,,;;tt,,,,;;iittGG##########WW             
########KKGGjjtt;;,,,,::::..  ::::,,,,;;,,..::ii,,,,,,;;iiKK############..            
##########DDtt;;,,,,::::::..  ::::,,,,;;ii;;;;;;,,,,;;;;jj############WW::            
########WWLLtt;;,,,,::::::::   ::::,,::,,;;jj,,,,,,;;;;GG############WW;;            
########WWffjj;;,,,,::::::::  ::::::,,,,,,;;tt,,,,,,;;ttWW##############;;            
########EEjjff;;,,,,::::::::::::,,;;;;;;;;;;iitt;;,,;;;;DD################ii            
WW######DDttttjj;;,,,,::::::::::;;ffLLGGffffttjj;;;;;;ff##############KKKK;;            
WW######GGtt;;jjjj;;,,::::::::::::;;iijjLLGGffjj;;;;;;WW##############LLGG..            
########ff;;;;;;jjjj,,,,::::::::::,,,,;;iiffLLtt;;;;jj################ttLL             
########jj;;;;;;;;tttt;;,,::::::::::;;;;;;jjjj;;;;jjWW####WWWWWW####KK,,LL             
########jj;;,,;;;;;;jjtt;;,,:::: ::,,,,;;iitt;;ttKK##########WW####LLiiLL             
######WWtt;;,,,,;;;;ttjjtt,,::::..::,,,,;;iiiiiiKK##################iittff             
######EEii;;,,,,,,,,;;;;ttjj;;::::,,,,,,;;iijjWW#################### LLii             
######DDii;;,,,,,,,,,,,,;;;;jjtt,,,,,,,,ttLLKK####################KK LL..             
######DDii,,,,,,::,,,,,,,,,,;;ttjjttttffDDffEE##KKEE##############DD..jj              
####WWff;;;;,,,,::::,,,,,,,,;;;;;;iittLLWWKK##KK:: ..ffKK########KKiiii              
####DDtt;;;;,,,,::::,,,,,,,,,,,,,,;;iiGG##KKttGG..::  ..jjKK####WWtt;;              
####ff;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;DD##ii..LL  ::   ..GG##WWLL..              
##EEii;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::,,,,jjWWWW;;..LL ;;ii ..   ;;ffGG;;..             
##jj;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::ttKK##KKKK ..DD ::;; ,,;;     ..;;..            
DD;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::ttDDKKEEDDKKDD ;;EE ,,.. ..jj..     ..ii;;           
GG;;,,,,::,,,,::::::,,iijjGGGGttjjjjGGKKjj jjKK::    ffii      ;;GGtt..         
LL,,,,,,;;iittttjjfffftt;;::,,LLjjLLEEGG....DDKKDDLL..  ttjj       iijjtt;;        
ffii,,,,::,,,,,,,,::..::::::LLttiiDDDDii ttEEKKff##LL  iiff       ,,iiiiGG::       
ffjj,,::::::::::::::::::::tttt::ffDDjj  GGEEEEGGKKDDtt,,;;ff        ;;;;GGLL       
ffLLjj::  ::::::::  ttii::ttEEjj  jjDDEEDDGGffEEWWEEiitt        ,,,,LLKKLL      
ttGGGGii::  ::..  iiii..::GGEE,, iiEEEEffffjj;;ttjjGGGGii        ..,,ffEEKK      
..LLDDLL::::    ,,tt ::iiKKDD ;;LLLLjjLLDD,,tt;;::,,ttjj         ,,;;LLWW;;     
,,;;DDEE;;::    ii  ::LLGGjjjjttttLLEEjj::jjGG::::::::iiii          ;;GGff     
iittffLLii::   ,,:: ::::LLffLLGGjj,,GGtt,, DDjj::::::::;;tt;;         ..ffGG..    
iiLLGGjjii::  ::ii  ::;;LL;;::::,,GGKK,,,,::ff;;,,::::::;;ttjj,,         iiEEff    
::;;;;;;ii;;::..ii,,  ::ttffjjii,,;;KKffjjtt::::::,,;;,,,,,,ttLLtt    ,,,,   ,,LLGG..   
 ..::::;;;;::ii,,   ,,jjff,,,,ttDDttjjjj ,,ii,,,,ii;;,,::ttffff;;;;  iiii   ;;LLLL;;   
:: ....;;,,,,ii   ..iiii;;ttiiGGttttEE,,,,iittii,,iiii::::;;ii;;jj,, ::ffii   ;;LLLLii   
;;.. ::,,::ii,,::.. ..ttttii,,,,,,ttEEjj ,,iitt;;,,tttt,,::::::::tt.. ;;ffii   ;;ffffii   
LL;;::::;;;;,,ffGGGGLL;;;;jjLLff,,jjEEjj..,,iiii,,::,,ffjj,,,,::::::ii,, jjff;;   ii,,;;ii   
DDii::::::,,jjffffttff;;;;,,iittttEEff,,,,iiiitt,,::,,jjjj,,,,::::::ii;;;;ffff,,   ii ;;ii   
KKLL;;::;;;;jjLL;; LLii;;::;;ttttjj,,,,ttiiiijjjj,,::tttt,,;;::::::;;,,ttffjj,,  ,,ii iiff   
KKEEii::::;;tt:: ..jj;;iiGGtt::,,::iiii,,iittffDDtt::,,,,,,ii::::::::,,jjttii..  ;;::::ffEE   
EEWWLL;;,,;;tt.. ;;jjiittttKKtt::,,ii,,,,iiffttGGff::::tt;;,,,,,, ::ttjjii;;  ..ii..iiLL##..  
ffWWEEiiiittjj::..ttjjjjjjffWWEEii;;;;,,,,iittttffjj::..ttii,,,,  ttDDtt;;,,  ;;ii,,iiLL##tt  
iiDDWWjj,,;;jj;;iijjtt;;jjiiEE##DD,,::,,;;iitt;;;;;;,,..::,,ii:: ..DDDDii..   iiii,,,,GGKKff  


wheeeee~ http://www.degraeve.com/gif2txt.php
Posted on: 2006/3/13 0:35
Top
 •  clgan
   clgan
Re: ASCII Art
Hikki Obsessed
Joined: 2006/1/20
A/S/L
Posts: 473
the picture is nice........the tools seem useful....^^thx for sharing it.
Posted on: 2006/3/13 3:53
Top
Re: ASCII Art
Addicted to Hikki
Joined: 2006/3/7
A/S/L 19/ male/ Polkton, N.C.
Posts: 85
Man, I bet that took some time. LOL. It's pretty neat though.
Posted on: 2006/3/13 7:05
Top
 •  Bizzaro
   Bizzaro
Re: ASCII Art
Hikki Obsessed
Joined: 2005/8/28
A/S/L 17/F/CA
Posts: 489
Oh man, that is cool! Have any of you seen the J-drama Densha Otoko? There was one character in that show who was crazy with the ASCIIness of his computer drawings. Magical!
_________________
夢から覚めた後また眠りたいよ
現実主義者には分からないだろう
Posted on: 2006/3/13 17:11
Top
 •  berryz
   berryz
Re: ASCII Art
Hikki Obsessed
Joined: 2005/11/14
A/S/L
Posts: 758
holy crap, man thats cool! thanks for the site Q, but i odnt unerstand it! >.<
Posted on: 2006/3/13 17:59
Top
 •  Lily
   Lily
Re: ASCII Art
Hikki Obsessed
Joined: 2005/12/26
A/S/L
Posts: 618
Wow, that is just wicked cool. It's interesting how they just make a pic out of typed letters. It definitely took time to make those. Great job to the artist and thanks for sharing that Q.
Posted on: 2006/3/13 19:53
Top
 Top   Previous Topic   Next Topic